Η Βιοτεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος

Οι επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης του 21ου αιώνα στο περιβάλλον μας είναι ανυπολόγιστης σημασίας και μεγέθους. Με ταχύτατους ρυθμούς, παράγονται υπολείμματα προϊόντων και αντικειμένων σύνθετης μορφής, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι συμβατά με το περιβάλλον. Όλα τα μηνύματα που εκπέμπει η φύση γύρω μας αποτελούν μια σαφή διαμαρτυρία για το βιασμό που υφίσταται από τον άνθρωπο. Η μόλυνση του περιβάλλοντος εξαιτίας της πολυπλοκότητας των αποβλήτων είναι ένα από τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας μας (αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο), καθιστώντας αναγκαία την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Πλέον, η περιεκτικότητα βλαβερών ουσιών έχει ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια, με αποτέλεσμα μια άμεση απειλή στη δημόσια υγεία.

Στρατηγικές, νομοθετικά πλαίσια και σχεδιασμοί τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ελληνικής πολιτείας στοχεύουν πλέον στην εγκατάσταση σε ευρύτερη κλίμακα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αναστροφή των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το ανθρώπινο ενδιαφέρον έχει -ευτυχώς- στραφεί από την άνευ όρων βιομηχανική ανάπτυξη στη μείωση των αποβλήτων και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση αυτών.

Στο σημείο αυτό, έρχεται να συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό η Βιοτεχνολογία. Ο επιστημονικός αυτός κλάδος έρχεται να καλύψει τις ανάγκες πρόληψης και ελαχιστοποίησης των λυμάτων, αλλά και να βρει μεθόδους για την επαναχρησιμοποίηση αυτών, την ανακύκλωση τους και την επεξεργασία των παραγόμενων από τα στερεά απόβλητα προϊόντων. Η τεχνολογία γύρω από το βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων στοχεύει στον καθαρισμό των λυμάτων όποιας προέλευσης από τις εύκολα αποικοδομήσιμες οργανικές ενώσεις με σκοπό την ασφαλή απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Οι δυνατότητες των τεχνολογικών εξελίξεων επιτρέπουν το συνδυασμό μεθόδων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που εκμεταλλεύονται φυσικοχημικούς ή βιολογικούς μηχανισμούς σε συνδυασμό για την επίτευξη της απόδοσης και τη μείωση του κόστους.

Τα λύματα διαχειρίζονται μέσα από τρία στάδια, τα οποία εφαρμόζονται στις περισσότερες μονάδες βιολογικών καθαρισμών. Στο πρώτο στάδιο γίνεται μια διαλογή μέσω εσχαρισμού και διήθησης των στερεών μερών των αστικών αποβλήτων (τα οποία υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν πρόβλημα στην περαιτέρω επεξεργασία). Η πρώτη αυτή φάση ολοκληρώνεται με καθίζηση της ιλύος, η οποία χρησιμοποιείται ως λίπασμα. Στο δεύτερο στάδιο, μέσω της αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων (απουσία οξυγόνου) ή αερόβιας διαδικασίας (παρουσία οξυγόνου) ελαττώνονται οι ποσότητες οργανικών ουσιών των λυμάτων. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο (το οποίο μπορεί να συνδυάζεται ή όχι με τα προαναφερθέντα δυο στάδια) επιτυγχάνεται ελάττωση των ανόργανων θρεπτικών συστατικών -φώσφορο και νιτρικά άλατα.

Η επιστήμη της Βιοτεχνολογίας, εκτός από τα αστικά και τα βιομηχανικά απόβλητα δύναται να διασπάσει με «βιολογικό» τρόπο και τις πετρελαιοκηλίδες που αφανίζουν τη βιοποικιλότητα σε θαλάσσιες ή/και παράκτιες περιοχές. Για την ακρίβεια επιδιώκει να επιταχύνει τη φυσική διαδικασία διάσπασης αυτών με δύο τρόπους: είτε διευκολύνοντας τα βακτήρια στο απορρυπαντικό τους έργο, με προσθήκη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών -άζωτο, φώσφορος και σίδηρος (μια μέθοδος αντίστοιχη με την προσθήκη λιπάσματος στους αγρούς) είτε προσπαθώντας να εντοπίσει και να απομονώσει νέα στελέχη βακτηρίων με μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα, τα οποία διασπούν το πετρέλαιο μέσω οξείδωσης των ενώσεών του σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Η EuroConstruction Company έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Ποιοτικό Πρότυπο - ISO 9001:2015

"Η εμπειρία μας στη διάθεση των πελατών μας"

EuroConstructionCompany S.A.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο

Δημοκρίτου 9, 19400 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου 

Τηλ: + 30 210 7245 642 , +30 210 7245383 , +30 210 7245303

FAX: + 30 210 7223620

e-mail: info@ecc.com.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3652701000

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Search