Ιστορικό

Η μητρική εταιρία, EUROMARKET A.E., ιδρύθηκε το 1978 όταν η κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (Βιολογικών Καθαρισμών)  ήταν μία αναπτυσσόμενη αγορά στην Ελλάδα. Όντας μία από τις λίγες εταιρίες που δρούσαν σε αυτόν τον τομέα και από τους πρώτους και πιο έμπειρους κατασκευαστές εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών, θέσαμε από την αρχή μία σταθερή βάση για τη μελλοντική επέκταση της εταιρίας μας, με την εφαρμογή μίας υγιούς Τεχνικής προσέγγισης καθώς και μιας δυνατής δομής Marketing/Management.
Στην προσπάθειά να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλός μας, ιδρύσαμε το έτος 2000, την EuroConstruction Company A.Ε. (E.C.C) στην Ελλάδα, η οποία εξειδικεύεται στην μελέτη και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών και νερού όπως επίσης και στην κατασκευή ενός ευρέως φάσματος σχετικού εξοπλισμού, εφαρμόζοντας αποδεδειγμένα αξιόπιστες τεχνολογίες που εφαρμόζονται παγκοσμίως.
Από το ξεκίνημά της η EuroConstruction Company A.Ε. πιστοποιήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Ποιοτικό Πρότυπο - ISO 9001:2008 - για τον Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση Τεχνικών Έργων που σχετίζονται με:
- Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών - (Αστικών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων)
- Επεξεργασία Νερού
- Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων
- Επεξεργασία Αέρος
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Εταιρίας μας διεθνώς , ιδρύθηκαν και δραστηριοποιούνται επίσης η θυγατρική μας η EuroConstruction Company ALBANIA Sh.p.k. η οποία λειτουργεί στα Τίρανα ( Albania ).
 
Tον Σεπτέμβριο του 2018 η εταιρεία μετέφερε την έδρα της στη ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο εργοστάσιο κατασκευής εξοπλισμού και παραγωγής MBBR, με σκοπό την ενίσχυση των κατασκευαστικών της δυνατοτήτων και της προμήθειας πλαστικών MBBR ελληνικής κατασκευής στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δραστηριότητες της εταιρίας μας.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας επικεντρώνονται στον Σχεδιασμό, την Κατασκευή, την Εγκατάσταση, την Λειτουργία και Συντήρηση συστημάτων:

- Επεξεργασίας Βιομηχανικών ή Αστικών Υγρών Αποβλήτων - Βιολογικών καθαρισμών.
- Επεξεργασίας Νερού για Βιομηχανική ή Αστική χρήση.
- Επεξεργασίας Βιολογικών ή Χημικών Λασπών.
- Αναερόβιας Επεξεργασίας Οργανικών Στερεών και Παραγωγής Ενέργειας.
- Κομποστοποίησης Οργανικών Στερεών.

-Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών

-Προμήθεια μικροοργανισμών για την βελτίωση της βιολογικής επεξεργασίας (LLMO Αμερικής)

Η E.C.C. έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην:

ι)  Επέκταση ή αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα με στόχο την αποφυγή ανάγκης για πρόσθετες δεξαμενές για:

 • - προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας ανάλογα με τη χρήση
 • - επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών
 • - ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας
 ιι) Ανάταξη και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας προβληματικών εγκαταστάσεων.
ιιι) Τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την παράδοση.

Εφόσον απαιτηθεί, προσφέρεται η δυνατότητα για:

 • - εργαστηριακές δοκιμές
 • - πιλοτικές εφαρμογές επιτόπου του έργου

Αρχική επίσκεψη στο έργο, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων χωρίς επιβάρυνση

Εφαρμογές

Η εταιρεία μας εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τις βέλτιστες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας, έχει σχεδιάσει κατασκευάσει ή αναβαθμίσει συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες:

Η εταιρεία μας είναι μία από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές εταιρείες με τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

 • Βιομηχανίες Τροφίμων

 • Επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος ή ψαριών

 • Αρτοβιομηχανίες

 • Γαλακτοβιομηχανίες και Τυροκομεία

 • Βιομηχανίες παραγωγής χυμών και κομπόστας

 • Βιομηχανίες Κονσερβοποιίας

 • Βιομηχανίες Αναψυκτικών - Εμφιαλωτήρια - Ποτοποιΐες

 • Ζυθοποιΐες

 • Σφαγεία

 • Χοιροτροφεία

 • Βιομηχανίες Καλλυντικών

 • Βιομηχανίες Απορρυπαντικών

 • Χαρτοβιομηχανίες

 • Επεξεργασία χημικών και πετρελαίου

Και άλλα…..

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Μεγάλες και μικρές πόλεις

 • Κοινότητες

 • Ξενοδοχεία – Τουριστικές Μονάδες

 • Προκατασκευασμένες Μονάδες

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μονάδες βιοαερίου & παραγωγής ενέργειας για:

 • Βιομηχανικά απόβλητα

 • Κοπριά χοίρων – αγελάδων κλπ

 • Δημοτικά οργανικά απόβλητα

ΕΠΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΩΝ

 • Επεξεργασία πόσιμου νερού για Δήμους, Κοινότητες, Ξενοδοχεία και μικρότερες εφαρμογές

 • Επεξεργασία νερού για Βιομηχανικές χρήσεις

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ

 • Αφυδάτωση ιλύος

 • Αποξήρανση ιλύος

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Κοπριά πτηνοτροφείων

 • Κοπριά χοιροτροφείων-αγελαδοτροφείων

 • Άλλα είδη οργανικής ιλύος

Βασικός Στόχος

Συνεχής στόχος του Ομίλου μας είναι να προσφέρουμε έργα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας την επίτευξη των ζητούμενων αποτελεσμάτων με τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η απλότητα της λειτουργίας του συστήματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδιασμού.

Τι προσφέρουμε

Ο συνδυασμός της εισαγωγής του βασικού εξοπλισμού από την Εταιρία μας EUROMARKET ΕΠΕ, η οποία αντιπροσωπεύει κατ' αποκλειστικότητα τα πλέον γνωστά εργοστάσια του εξωτερικού και της κατασκευής του ειδικού εξοπλισμού από την κατασκευαστική μας Εταιρία E.C.C. A.E., εξασφαλίζει επιπλέον τη δυνατότητα οικονομικότερων προσφορών. Χάριν της υψηλής μας Τεχνογνωσίας, της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού μας και της δυνατότητας εργαστηριακής προσομοιώσεως, έχουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε αποτελεσματικές, ευέλικτες αλλά και οικονομικότερες στη λειτουργία τους εγκαταστάσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες δικές σας απαιτήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, βασικές επιδιώξεις του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων είναι η επίτευξη του αποτελέσματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και την απλούστερη δυνατή λειτουργία τους. Η μεγάλη μας εμπειρία στο μηχανικό σχεδιασμό και την κατασκευή, είναι η εγγύηση στα επιτυχημένα και χωρίς προβλήματα έργα μας. Το επιστημονικό μας προσωπικό είναι πολύ έμπειρο στον τομέα της Επεξεργασίας Αποβλήτων, Λυμάτων & Νερών.

Οι τεχνικοί μας, είναι επίσης υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας και πάντοτε δουλεύουν κάτω από την επίβλεψη των Μηχανικών μας. Η συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες και η επιστροφή πληροφοριών από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μας είναι τα στοιχεία κλειδιά των επιτυχημένων εφαρμογών μας.

Πώς λειτουργούμε

Σε όλα τα έργα μας προετοιμάζουμε λεπτομερή σχεδιασμό με πλήρη σχέδια και πληροφορίες πάνω στα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Όπου είναι αναγκαίο προμηθεύουμε τη σχετική μελέτη για υποβολή στις αρμόδιες αρχές ή στους συμβούλους μηχανικούς. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου παρακολουθούμε τα έργα πολιτικού μηχανικού για να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή των σχεδίων μας και προβλέπουμε τις θέσεις για τη μελλοντική ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. Ο επιβλέπων μηχανικός εποπτεύει πάντα τα τεχνικά μας τμήματα ώστε να διασφαλίσει τα υψηλά στάνταρ ποιότητας. Μετά το τέλος της εγκατάστασης ο εξοπλισμός δοκιμάζεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα και τελικά το σύστημα παραδίδεται πλήρως στον πελάτη. Αναλυτικά εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, Λίστα Ανταλλακτικών και όλα τα σχετικά έγγραφα, παραδίδονται στον πελάτη καθώς επίσης γίνεται η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας.

Εφόσον ζητηθεί η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη των διαδικασιών για την έγκριση της μελέτης του έργου απ' τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας παραμένει στο πλευρό του πελάτη και είναι πάντα διαθέσιμη για τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη και μετά τη θέση σε λειτουργία και παράδοση του έργου.

Υπηρεσίες μετά την πώληση

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της άψογη τεχνική υποστήριξη και μετά την παράδοση του έργου για την:
- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας με περιοδικές επισκέψεις.
- Συνεχή εκπαίδευση των χειριστών και των Μηχανικών του πελάτη που είναι υπεύθυνοι για τη μονάδα.
- Συνεχή παροχή οδηγιών και συμβουλών για τη συντήρηση του εξοπλισμού.
- Υποστήριξη στις Δημόσιες Αρχές, όταν αυτό χρειάζεται.

Συστάσεις

Ο πίνακας των εκτελεσθέντων έργων μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από το 1978 μέχρι σήμερα, καλύπτει πάνω από πεντακόσια είκοσι (520) έργα εξ ολοκλήρου σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από την εταιρεία μας και είναι στη διάθεση σας εφόσον ζητηθεί.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας σε διεθνείς αγορές και μας έχουν ανατεθεί πολλά έργα σε βιομηχανίες στην Ευρώπη ( Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία), Ρωσία, Αραβικές Χώρες (Ιορδανία) και Αφρική (Νιγηρία - Ρουάντα - Ουγκάντα - Αίγυπτο).

Η EuroConstruction Company έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Ποιοτικό Πρότυπο - ISO 9001:2015

"Η εμπειρία μας στη διάθεση των πελατών μας"

EuroConstructionCompany S.A.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο

Δημοκρίτου 9, 19400 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου 

Τηλ: + 30 210 7245 642 , +30 210 7245383 , +30 210 7245303

FAX: + 30 210 7223620

e-mail: info@ecc.com.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3652701000

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Search